Fetih Ayetleri
(1/1)
Fırtına:
Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet
edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim
içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya
devam ederlerdi. Düşman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği
zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı.

Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp,
üzerinde taşıyarak, hergün bu Ayetleri kendine vird edinip okuyan
kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir.

İmam Gazali k.s.a. Havassı Kuran isimli eserinde der ki: Kim!
Bu Feth Ayetlerini bir kağıt üzerine yazıp daima üzerinde taşırsa,
Allah Teala hazretleri o kimseye her türlü hayır kapılarını açar ve
şer kapılarını kapatır.

Ülemayı havastan bazıları şöyle demiştir: Allah c.c. rizası için
üç gün oruç tut. Dördüncü gece sabaha karşı kalkarak güzel bir
taharet ile kıbleye karşı otur. Bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile
bu Fetih Ayetlerini yaz. Yazdıktan sonra kağıdı önüne koy ve
üzerine 1001 defa Yâ Fettâh ismini okuyup, kağıdı eline alıp:

ِAllâhümme yâ müfettihal ebvâbe iftah lî hayral bâb.

der ve kağıdı bir defa katla. Aynı şekilde kağıt nüsha haline
gelinceye kadar devam et. Bu nüshayı bir muşambaya sarıp,
üzerinde taşıdığın müddetçe Allah c.c. sana bütün hayır kapılarını
açar ve şer kapılarını kapatır.

Herhangi bir maksat için okuyan kimse ehlinden icazetli
olmalıdır. Her gün bir defa okumakta büyük fayda vardır.
Fetih Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû
âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû
nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde
rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne
alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne
leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin
min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim
ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ
hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ
tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ
rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente
hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav
elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû
fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim.
Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ
aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ
fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi
müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh
beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel
mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh:
ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel
fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn.
Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil
hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min
rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü
min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten
lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran
hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav
rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat
ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm
fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ
leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min
zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve
yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ
ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan
karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min
kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril
mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir-
rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse
yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike
vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke
bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ
Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin
ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil
mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve
takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike
ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın
mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen
yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve
âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi
hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Navigasyon
Mesajlar